Prakash, G. “Pareto Type-II Model under Type-I Progressive Hybrid Censoring: Bound Lengths: Bound Lengths On Type-I Progressive Hybrid Censoring”. Austrian Journal of Statistics, vol. 49, no. 1, Feb. 2020, pp. 45-59, doi:10.17713/ajs.v49i1.890.