[1]
G. Prakash, “Pareto Type-II Model under Type-I Progressive Hybrid Censoring: Bound Lengths: Bound Lengths On Type-I Progressive Hybrid Censoring”, AJS, vol. 49, no. 1, pp. 45–59, Feb. 2020.