Tomy, Lishamol, Amritha K Madhav, and K. V. Jayamol. 2024. “Statistical Distributions for Damage Modelling: A Retrospect”. Austrian Journal of Statistics 53 (1):29-43. https://doi.org/10.17713/ajs.v53i1.1567.